Bodum Coffeemaker 1308 16 User Manual

E
D
F
I
S
FRENCH PRESS® COFFEE MAKER  
FRENCH PRESS® KAFFEKANDE  
FRENCH PRESS® CAFETERA  
CAFETIÈRE FRENCH PRESS®  
FRENCH PRESS® CAFFETTIERA  
FRENCH PRESS® KOFFIEZETTER  
FRENCH PRESS® KAFFEBRYGGARE  
£°  
FRENCH PRESS® KAFFEEKANNE  
ꢆ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ÃÊvœÀÊ1Ãi  
ÀÕ}Ã>˜ÛˆÃ˜ˆ˜}  
ꢆ˜ÃÌÀÕVVˆœ˜iÃÊ`iÊÕÃœ  
i`ˆi˜Õ˜}Ã>˜iˆÌÕ˜}  
ꢉœ`iÊ`¿i“«œˆ  
Modalità d’impiego  
ꢀiLÀÕˆŽÃ>>˜Üˆâˆ˜}  
ÀÕŽÃ>˜ÛˆÃ˜ˆ˜}  
Place pot on a dry, flat, non-slip surface.  
Hold handle firmly, then pull the plunger unit  
straight up and out of the pot.  
Sæt kanden på et tørt, jævnt, skridsikkert  
Coloque la cafetera sobre una superficie  
Stellen Sie die Kanne auf eine trockene,  
Posez la cafetière sur une surface sèche,  
Collocare la caffettiera su una superficie  
Zet de koffiepot op een droge, vlakke,  
niet glijdende ondergrond.  
Houd het handvat goed vast en trek de  
filterplunjereenheid recht omhoog uit de pot.  
Ställ kannan på ett torrt, plant och halkfritt  
underlag. Håll i handtaget ordentligt och dra  
filterenheten rakt uppåt och ur kannan.  
underlag. Tag et fast greb om håndtaget og  
træk derefter stemplet lige op og ud af  
kanden.  
seca, lisa y antideslizante. Sostenga el asa  
firmemente con la mano y extraiga el émbolo  
tirando del mismo verticalmente hacia arriba.  
flache, rutschfeste Oberfläche. Halten Sie  
den Griff fest und ziehen Sie die Pressfilter-  
einheit gerade nach oben aus der Kanne.  
plane et non glissante. Tenez fermement  
l'anse, puis tirez le piston verticalement et  
retirez-le du verre.  
asciutta, piana e non scivolosa. Tenere il  
manico saldamente e tirare lo stantuffo  
verti- calmente verso l’alto ed estrarlo dalla  
caffettiera.  
For each 1,25 dl/4 oz. cup, put 1  
Lägg för varje 1,25 dl vatten 1 rågad  
rounded tablespoon or 1 BODUM® scoop of  
coarse ground coffee into the pot.  
For hver kop (1,25 dl) kommes 1 spsk  
Doe per kopje (1,25 dl)1 volle eetlepel of  
matsked eller 1 BODUM® -mått grovmalet  
kaffe i kannan.  
Füllen Sie je Tasse (1,25 dl) 1 gehäuften  
Por cada taza de 1,25 dl/4 oz. introduzca  
Pour chaque tasse de 12 cl/4 oz.,  
Esslöffel oder 1 BODUM® Masslöffel mit grob  
gemahlenem Kaffee in die Kanne.  
eller 1 BODUM® måleske grovmalet kaffe  
i kanden.  
Per ogni tazza da 1,25 dl mettere nella  
1 BODUM®‚ maatlepel grof gemalen koffie in  
de koffiepot.  
en la cafetera 1 cucharada o 1 medida  
mettez une cuillère de table ou une  
mesurette BODUM®‚ de café grossièrement  
moulu dans la cafetière.  
BODUM® de café molido grueso.  
ꢄꢃ1/ꢆ" \ÊUse only coarse ground coffee.  
Fine grind can clog the filter and create high  
pressure. Place coffee maker on a heat  
proof, non-slip surface.  
caffettiera un cucchiaio da cucina o un  
cucchiaio dosatore BODUM® di caffè macinato.  
//ꢁ <ꢆ" ꢁ\ÊUtilizzare solamente caffè  
macinato grosso. Il caffè macinato troppo  
finemente potrebbe intasare il filtro e creare  
una pressione elevata. Collocare la caffettiera  
su una superficie resistente al calore, non  
scivolosa.  
6>À˜ˆ˜}\ÊAnvänd endast grovmalet kaffe.  
Finmalet kaffe kan fastna i filtret och  
åstadkomma högt tryck.  
Placera kaffebryggaren på ett värmebe-  
ständigt och halkfritt underlag.  
6",-ꢆꢄꢅ/\ Verwenden Sie nur grob  
gemahlenen Kaffee. Fein gemahlener Kaffee  
kann den Filter verstopfen und hohen Druck  
erzeugen. Kaffeekanne nur in Verbindung  
mit einem Untersetzer verwenden.  
/ꢁ ꢄꢆ" \ÊUse solamente café molido  
grueso. El café de molienda fina puede  
obstruir el filtro y generar una presión alta  
dentro de la cafetera. Coloque la cafetera  
sobre una superficie resistente al calor y  
antideslizante.  
ꢃꢈ6,-ꢁꢂ\ÊDer må kun bruges grovmalet  
kaffe. Finmalet kaffe kan tilstoppe filtret og  
forårsage for højt tryk. Sæt kaffebryggeren på  
et skridsikkert underlag, der kan tåle varme.  
"*ꢀꢁꢂꢁ/\ÊGebruik alleen grof gemalen  
koffie. Fijn gemalen koffie kan het filter  
verstoppen en hoge druk veroorzaken.  
Plaats het offiezetapparaat op een  
hittebestendig, niet-glijdend oppervlak.  
//ꢁ /ꢆ" \ÊN'utilisez que du café  
grossièrement moulu. Des grains fins  
risqueraient d'obstruer le filtre et de créer  
une pression trop élevée.  
Ó°  
ΰ  
Pour hot (not boiling) water into the pot.  
Leave a minimum of 2,5 cm/1 inch of space  
at the top. Stir the brew with a plastic spoon.  
ꢄꢃ1/ꢆ" \ÊMetal spoons can scratch or  
chip the glass beaker and cause breakage.  
Hæld varmt (ikke kogende) vand i kanden  
Slå hett (inte kokande) vatten i kannan.  
Giessen Sie heisses (nicht kochendes)  
Versez de l'eau chaude (non bouillante)  
indtil vandet står ca. 2,5 cm fra kandens  
øverste kant. Rør rundt med en plastske.  
ꢃꢈ6,-ꢁꢂ\ÊMetalskeer kan ridse eller  
slå skår i glaskanden, og der kan derved  
opstå brud.  
Giet heet (niet kokend) water in de pot.  
Lämna en marginal på minst 2,5 cm från övre  
kanten. Rör om blandningen med en plastsked.  
6>À˜ˆ˜}\ÊMetallskedar kan skråma eller  
skada glaskannan och få den att spricka.  
Wasser in die Kanne. Lassen Sie oben noch  
mindestens 2,5 cm Platz. Rühren Sie den  
Kaffee mit einem Plastiklöffel um.  
Vierta agua muy caliente (sin llegar al  
dans la cafetière. Laissez un espace vide  
d'au moins 2,5 centimètres en haut du réci-  
pient. Remuez avec une cuillère en  
plastique.  
Laat minstens 2,5 cm ruimte tot aan de rand.  
Roer het koffiemengsel met een plastic lepel  
goed om.  
punto de ebullición) en el recipiente, sin  
llenarlo completamente (deje arriba un  
espacio libre de por lo menos 2,5 cm).  
Revuelva el contenido con una cuchara de  
plástico.  
Versare l’acqua calda (non bollente) nella  
caffettiera. Lasciare almeno un pollice di  
spazio dal bordo superiore. Mescolare la  
bevanda con un cucchiaio di plastica.  
//ꢁ <ꢆ" ꢁ\ i cucchiai di metallo possono  
graffiare o scheggiare il recipiente di vetro e  
quindi causarne la rottura.  
6",-ꢆꢄꢅ/\ÊMetallöffel können die  
Glaskanne zerkratzen oder beschädigen,  
wodurch sie zerbrechen kann.  
Place the plunger unit on top of the pot.  
"*ꢀꢁꢂꢁ/\ÊMetalen lepels kunnen krassen of  
beschadigingen op de glazen pot veroorzaken,  
waardoor hij kan breken.  
//ꢁ /ꢆ" \ÊLes cuillères métalliques  
risquent de fissurer ou d'ébrécher le verre et  
de provoquer des dégâts.  
Turn lid to close off the pour spout opening.  
(Does not apply to the Brazil models)  
Do not press down. Let the coffee brew for  
at least 4 minutes.  
Sätt filterenheten på kannans topp.  
Sæt stemplet på kanden.  
Vrid locket så att pipen sluts.  
/ꢁ ꢄꢆ" \ÊLas cucharas de metal pueden  
rayar o astillar el recipiente de vidrio y  
provocar su rotura.  
Låget drejes, således at tuden lukkes.  
(Gælder ikke Brazil- modellerne)  
Tryk ikke filteret ned, men lad kaffen trække  
i mindst 4 minutter.  
(Gäller inte Brazil-modellerna). Tryck inte ned  
Setzen Sie die Pressfiltereinheit auf die  
Zet de filterplunjer-eenheid op de pot. Draai filtret än. Låt kaffet dra i minst 4 minuter.  
Kanne. Drehen Sie den Deckel, um die  
Ausgussöffnung zu verschliessen. (Gilt nicht  
für Modelle der Reihe Brazil). Drücken Sie den  
Filter noch nicht hinunter. Lassen Sie den  
Kaffee mindestens 4 Minuten ziehen.  
Placez l'élément du piston au sommet de  
la cafetière. Tournez le couvercle pour fermer  
l'ouverture du bec verseur.  
(Ne s’applique pas aux modéles Brazil)  
N'enfoncez pas le piston. Laissez infuser le  
café pendant au moins 4 minutes.  
het deksel om het schenktuitje af te sluiten.  
(Niet van toepassing op Brazil-modellen)  
Niet naar beneden drukken. Laat de koffie  
minstens 4 minuten trekken.  
Hold the pot handle firmly with the spout  
Collocare l’unità a stantuffo in alto sulla  
caffettiera. Girare il coperchio per chiudere  
l’apertura del beccuccio.  
(Non vale per i modelli Brazil)Non spingere  
verso il basso. Lasciare il caffè in infusione  
per almeno quattro minuti.  
Håll stadigt i kannans handtag med pipen  
Coloque el émbolo en la parte superior de  
turned away from you, then using just the  
weight of your hand, apply slight pressure on  
top of the knob to lower the plunger straight  
down into the pot. Lowering the plunger  
slowly with minimal pressure produces best  
results. If the filter clogs or it becomes  
difficult to push down the plunger you should  
remove the plunger from the pot, stir the  
brew and then slowly plunge again.  
riktad bort från dig själv. Sänk filterenheten  
rakt ned i kannan med ett lätt tryck på  
knoppen. Bästa resultatet får du genom att  
pressa ned filtret mycket långsamt. Om  
filtret tilltäpps eller om det blir svårt att sänka  
det bör du avlägsna det ur kannan, röra om  
blandningen och därefter pressa ned  
filtret igen.  
la cafetera. Gire la tapa para cerrar el pico  
de vertido. (No se aplica para los modelos  
Brazil) No empuje hacia abajo.  
Tag et fast greb om kandens håndtag.  
Tuden skal være vendt væk fra Dem. Anvend  
kun vægten af hånden og sænk stemplet  
lige ned i kanden ved at trykke let mod den  
øverste del af knoppen.  
Halten Sie den Griff der Kanne gut fest  
Houd het handvat van de pot goed vast net  
Deje reposar el café durante 4 minutos por  
lo menos.  
und drehen Sie den Ausguss von sich weg.  
Verwenden Sie nur das Gewicht Ihrer Hand,  
um einen leichten Druck auf den Knopf  
auszuüben und den Filter gerade in die Kan-  
ne hinunterzudrücken. Die besten Ergeb-  
nisse erzielen Sie, wenn Sie den Filterstab  
mit minimalem Druck langsam hinunter-  
drücken. Ist der Filter verstopft oder lässt  
sich der Filterstab nicht leicht nieder-  
drücken, ziehen Sie den Stab aus der  
Kanne, rühren den Kaffee um und drücken  
ihn dann nochmals langsam hinunter.  
7ꢃ, 1 ꢀ\ÊDurch übermässige Kraftan-  
wendung kann eine bereits beschädigte  
Kanne zerbrechen und somit heisses  
Wasser aus der Kanne schiessen.  
het schenktuitje van u af. Gebruik alleen  
het gewicht van uw hand om een lichte druk  
op de knop uit te oefenen en het  
Tenez fermement le récipient avec le bec  
éloigné de vous, puis en utilisant uniquement  
le poids de votre main, exercez une faible  
pression au sommet du bouton pour  
enfoncer le piston dans le récipient.  
De får det bedste resultat, når stemplet  
sænkes langsomt og med minimalt tryk.  
Hvis filteret tilstoppes eller hvis det er svært  
at sænke stemplet, må De fjerne stemplet  
fra kanden, røre rundt i brygget og derefter  
langsomt sænke stemplet på ny.  
ꢃꢈ6,-ꢁꢂ\ÊHvis De trykker for hårdt, kan  
De risikere at skoldhed kaffee sprøjter ud af  
kanden.  
Tenere il manico della caffettiera salda-  
 
Sostenga firmemente el asa de la cafetera  
mente con il beccuccio rivolto nella direzione  
opposta e con il solo peso della mano  
eserci- tare una leggera pressione sul  
pomello per abbassare lo stantuffo vertical-  
mente dentro la caffettiera. L’abbassamento  
dello stantuffo con la minore pressione  
possibile consente di ottenere migliori  
risultati. Se il filtro viene ostruito o non si  
riesce ad abbassare lo stantuffo, rimuovere  
quest’ultimo dalla caffet- tiera, mescolare  
la bevanda e immergere  
persfilter recht naar beneden de pot in te  
drukken. De beste resultaten verkrijgt u, als  
u het persfilter met minimale druk langzaam  
naar beneden drukt. Raakt het filter verstopt  
of laat het zich niet makkelijk naar beneden  
con el pico de vertido girado en dirección  
opuesta a usted y, sólo con el peso de su  
mano, presione el émbolo, haciéndolo bajar  
derecho dentro de la cafetera.  
6>À˜ˆ˜}\ Alltför mycket kraft kan resultera i  
att skållhet vatten sprutar ur kannan.  
7ꢃ, ꢆ ꢀ\ÊUsing excessive force can  
cause scalding liquid to shoot out of the pot.  
Le résultat est optimal si vous l'enfoncez  
lentement avec une pression minimale.  
Si le filtre est bouché ou s'il devient difficile  
d'enfoncer le piston, retirez-le de la cafetière,  
remuez le mélange puis enfoncez de  
nouveau délicatement le piston.  
Vrid locket så att pipen öppnas och  
Si se hace bajar el émbolo lentamente con  
una presión mínima se obtienen los mejores  
resultados. Si el filtro se obstruye o si  
resulta difícil bajar el émbolo, extraiga éste  
último, revuelva el café, coloque de nuevo  
el émbolo y bájelo lentamente.  
/ꢁ ꢄꢆ" \ÊSi se presiona con demasiada  
fuerza, puede salir líquido caliente de la  
cafetera.  
Turn the lid to open the pour spout and  
drukken, trek de filterplunjer-eenheid dan uit servera kaffet.  
de pot, roer even in de koffie en druk het  
then pour coffee.  
filter dan weer langzaam naar beneden.  
Skruva loss filterdelen och rengör efter  
Unscrew the filter assembly and clean the  
plunger unit after each use.  
All parts are dishwasher safe.  
7ꢃꢃ,-ꢄꢅ17ꢆ ꢀ\ÊAls u te veel kracht  
varje användning.  
ꢈꢃ ꢀꢁ,\ÊLe liquide brûlant peut jaillir hors  
de la cafetière si vous appuyez trop fort.  
Låget drejes, så tuden åbnes. Skænk  
gebruikt, kan er kokend heet water uit de pot Alla delar kan diskas i diskmaskin.  
spuiten!  
kaffen.  
nuovamente lentamente lo stantuffo.  
//ꢁ <ꢆ" ꢁ\Êuna forza eccessiva può fare  
fuoriuscire il liquido bollente dalla caffettiera.  
Tournez le couvercle pour ouvrir le bec  
verseur et versez le café.  
Skru filterelementet fra hinanden og  
rengør stemplet hver gang, det har været i  
brug. Alle dele kan vaskes i opvaske-maskine.  
Draai het deksel om het schenktuitje te  
5.  
->viÌÞÊꢆ˜ÃÌÀÕV̈œ˜Ã  
openen en schenk de koffie in.  
Schroef de filter-eenheid uit elkaar en  
-BŽiÀꢇiÌÃvŸÀiÃŽÀˆvÌiÀ  
Drehen Sie den Deckel, um die Ausguss-  
öffnung zu öffnen und schenken Sie den  
Kaffee ein.  
Devissez l'assemblage du filtre et nettoyez  
l'élément du piston après chaque utilisation.  
Toutes les parties supportent le lave-vaisselle.  
Gire la tapa para abrir el pico de vertido  
Not for stove top use.  
Girare il coperchio per aprire il beccuccio  
Ej avsedd för kokning på platta.  
Kontrollera att glaskannan inte har  
skråmor, sprickor eller andra skador.  
Använd inte en kanna som är skråmad,  
sprucken eller på annat sätt skadad.  
Byt ut kannan innan den används på nytt.  
Håll barn på betryggande avstånd under  
bryggning. Hett vatten är farligt för små  
barn.  
y servir el café.  
Check glass beaker for scratches,  
cracks or chips. Do not use a pot which  
is scratched, chipped or cracked.  
Install a replacement beaker before  
using the pot again.  
e versare il caffè.  
reinig hem na elke keer koffie zetten.  
Alle onderdelen zijn geschikt voor de  
vaatwasser.  
-ˆŽŽiÀꢇi`Ã>˜ÛˆÃ˜ˆ˜}  
Desenrosque el filtro y limpie el émbolo  
después de cada uso. Todas las piezas se  
pueden lavar en el lavavajillas.  
Schrauben Sie die Filtereinheit auseinander  
und reinigen Sie sie nach jeder Anwendung.  
Alle Teile sind spülmaschinenfest.  
Svitare il gruppo del filtro e pulire l’unità  
a stantuffo dopo ogni uso. Tutte le parti  
possono essere lavate in lavastoviglie.  
Må ikke anvendes på kogeplader.  
Kontroller at der ikke forekommer ridser,  
skrammer eller skår i glaskanden.  
Kander med ridser, skrammer eller skår  
må ikke bruges.  
Før kanden tages i brug næste gang skal  
en ny glaskande udveksles med den  
gamle kande.  
ꢆ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ÃÊ`iÊÃjVÕÀˆÌj  
Keep children away while using.  
Hot water is a hazard to small children!  
Do not allow children to use this coffee  
maker.  
N'utilisez pas votre cafetière sur la  
cuisinière.  
6iˆˆ}ꢇiˆ`Ã>>˜Üˆâˆ˜}i˜  
ꢆ˜ÃÌÀÕVVˆœ˜iÃÊ`iÊÃi}ÕÀˆ`>`  
-ˆVꢇiÀꢇiˆÌÃ>˜ÜiˆÃÕ˜}i˜  
ꢆÃÌÀÕ∜˜ˆÊ`ˆÊÈVÕÀiââ>  
È°  
No apta para usar directamente sobre el  
fuego.  
Contrôlez que le récipient en verre ne  
présente ni éraflures, ni fissures, ni  
ébréchures. N'utilisez jamais un verre  
éraflé, fissuré ou ébréché. Installez un  
verre de rechange avant toute nouvelle  
utilisation de la cafetière.  
Niet geschikt voor gebruik op het  
fornuis.  
Nicht auf dem Herd verwenden.  
Überprüfen Sie die Glaskanne auf  
Kratzer, Sprünge oder Schäden.  
Verwenden Sie keine Kanne, die Kratzer,  
Schäden oder Sprünge aufweist.  
Setzen Sie ein Ersatzglas ein, bevor Sie  
die Kaffeekanne wieder verwenden.  
Halten Sie Dritte während der Kaffee-  
zubereitung fern. Heisses Wasser ist  
gefährlich.  
Non idoneo all’uso su fornelli.  
Controllare la presenza di graffi, crepe  
o scheggiature sul recipiente di vetro.  
Non utilizzare la caffettiera se la stessa  
risulta graffiata, crepata o scheggiata,  
ma sostituire il contenitore prima di  
riutilizzarla.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini  
durante l’uso. L’acqua calda è pericolosa  
per i bambini piccoli!  
Non permettere ai bambini di utilizzare  
questa caffettiera.  
Låt inte barn använda kaffebryggaren.  
Controle el recipiente de vidrio para veri-  
ficar si tiene rayaduras, grietas o si está  
astillado. No use recipientes rayados,  
astillados o agrietados. Cambie el  
recipiente de vidrio dañado antes de  
volver a usar la cafetera.  
Mantenga a los niños alejados de la  
cafetera durante el uso. ¡El agua caliente  
es un peligro para los niños pequeños!  
No permita que los niños usen la  
cafetera.  
Controleer de glazen pot op krassen,  
barsten of beschadigingen. Gebruik geen  
pot die vol krassen, gebarsten of  
beschadigd is. Zet er een reservepot in  
voordat u de cafetière weer gebruikt.  
Houd kinderen tijdens het koffiezetten  
op een afstand. Heet water is gevaarlijk  
voor kleine kinderen!  
Hold børn borte fra kanden under brug.  
Varmt vand er farligt for små børn!  
Børn må ikke bruge denne kaffekande.  
Eloignez les enfants pendant que vous  
utilisez la cafetière. L'eau chaude est un  
danger pour les enfants en bas âge!  
N'autorisez pas les enfants à utiliser  
cette cafetière.  
Laat kinderen deze cafetière niet  
gebruiken.  
Ç°  
Gestatten Sie Kindern nicht, diese  
Kaffeekanne zu verwenden.  
-ꢄꢃꢂꢈÊꢅꢃ<ꢃ,ꢈ  
-ꢋ"ꢂꢈ ꢆ ꢀ-ꢊꢃ,ꢁ  
*ꢁꢂꢆꢀ,"ÊꢈꢁÊ+1ꢁꢉꢃꢈ1,ꢃ-  
6ꢁ, ,4ꢅ1 ꢀ-ꢀꢁꢊꢃꢅ,  
ꢈꢃ ꢀꢁ,ÊꢈꢁÊ ,3ꢂ1,ꢁ-  
*ꢁ,ꢆꢄ"ꢂ"ÊꢈꢆÊ1-/ꢆ" ꢁ  
ꢀꢁ6ꢃ,Ê6"",Ê ,ꢃ ꢈ7" ꢈꢁ  
,ꢆ-ꢋÊꢊ&,Ê-ꢋꢌꢂꢂ ꢆ ꢀ  
ꢁÝViÃÈÛiÊ«Õ˜}ˆ˜}ÊvœÀViÊV>˜ÊV>ÕÃi  
ÃV>`ˆ˜}ÊꢇœÌʏˆµÕˆ`ÊÌœÊÃꢇœœÌÊœÕÌÊœv  
«œÌ°  
ꢈœÊ˜œÌÊ«Õ˜}iÊ܈ÌꢇÊvœÀV  
/ÕÀ˜Êˆ`ÊÌœÊVœÃiÊëœÕÌ°  
1ÃiÊœ˜ÞÊVœ>ÀÃiÊ}ÀœÕ˜`ÊVœvvii°  
6i`ÊvœÀÊÃÌCÀŽÌÊÌÀÞŽÊ«FÊÃÌi“«iÌÊ  
Ž>˜ÊÃŽœ`ꢇi`ÊÛCÃŽiÊëÀ©ÌiÊÕ`Ê>vÊ  
Ž>˜`i˜°  
-ˆÊ«ÀiÈœ˜>ÊiÊj“LœœÊVœ˜Ê  
`i“>È>`>ÊvÕiÀâ>Êꢇ>Vˆ>Ê>L>œ]Ê  
iÊ‰µÕˆ`œÊV>ˆi˜ÌiÊ«Õi`iÊÃ>ˆÀÊ`iʏ>Ê  
V>viÌiÀ>°  
ꢈÕÀVꢇÊØLiÀ“BÃÈ}iÊꢋÀ>vÌ>˜Üi˜`Õ˜}  
Liˆ“Êꢅˆ˜Õ˜ÌiÀ`ÀØVŽi˜Ê`iÃÊꢊˆÌiÀ‡  
ÃÌ>LiÃÊŽ>˜˜ÊŽœVꢇi˜`ÊꢇiˆÃÃià  
7>ÃÃiÀÊ>ÕÃÊ`iÀÊꢋ>˜˜iÊÃVꢇˆiÃÃi˜°  
ꢈÀØVŽi˜Ê-ˆiÊ`i˜ÊꢊˆÌiÀÃÌ>LʘˆVꢇÌÊ  
“ˆÌÊꢀiÜ>ÌÊꢇˆ˜Õ˜ÌiÀ°  
-ˆÊÛœÕÃÊiÝiÀViâÊÕ˜iÊ«ÀiÃÈœ˜Ê  
iÝViÃÈÛi]ÊÛœÕÃÊÀˆÃµÕiâÊ`iÊv>ˆÀiÊ  
>ˆˆÀÊ`ÕʏˆµÕˆ`iÊVꢇ>Õ`Ê  
ꢇœÀÃÊ`ÕÊÀjVˆ«ˆi˜Ì°  
1˜>ÊvœÀâ>Ê`ˆÊ눘Ì>ÊiVViÃÈÛ>Ê«Õ¢  
«ÀœÛœV>Àiʏ>ÊvÕœÀˆÕÃVˆÌ>Ê`iÊˆµÕˆ`œÊ  
Lœi˜ÌiÊ`>>ÊV>vviÌ̈iÀ>°  
 œ˜Êˆ““iÀ}iÀiÊVœ˜ÊvœÀâ>°  
ꢀˆÀ>ÀiʈÊVœ«iÀVꢇˆœÊ«iÀÊVꢇˆÕ`iÀiʈÊ  
LiVVÕVVˆœ°  
ꢃÃÊÕÊÌiÊÛiiÊŽÀ>VꢇÌÊ}iLÀÕˆŽÌ]ÊŽ>˜  
iÀÊŽœŽi˜`ÊꢇiiÌÊÜ>ÌiÀÊÕˆÌÊ`iÊ«œÌÊ  
ëՈÌi˜°  
&ÛiÀ`ÀˆÛi˜ÊŽÀ>vÌÊÛˆ`ʘi`«ÀiÃ؈˜}  
>ÛÊvˆÌÀiÌÊŽ>˜ÊvFÊÃŽFꢇiÌÌÊÛ>ÌÌi˜Ê>ÌÌ  
ëÀÕÌ>ÊÊÕÌÊÕÀÊŽ>˜˜>˜°  
ꢂB}}ʈ˜ÌiÊvŸÀÊ“ÞVŽiÌÊÌÀÞVŽÊ«FÊvˆÌÀiÌ°  
6Àˆ`ʏœVŽiÌÊÃFÊ>ÌÌÊ«ˆ«i˜ÊÏÕÌð  
ꢃ˜ÛB˜`Êi˜`>ÃÌÊ}ÀœÛ“>iÌÊŽ>vvi°  
/ÀގʈŽŽiÊvœÀÊꢇFÀ`ÌÊ«FÊÃÌi“«iÌ°  
-ŽÀÕʏF}iÌÊ«F]ÊÃFi`iÃÊ>ÌÊÌÕ`i˜Ê  
ÕŽŽið  
ꢈÀÕŽÊ`iÊvˆÌiÀ«Õ˜iÀii˜ꢇiˆ`ʘˆiÌÊ  
“iÌÊ}iÜi`ʘ>>ÀÊLi˜i`i˜°  
ꢈÀ>>ˆÊꢇiÌÊ`iŽÃiÊœ“ÊꢇiÌÊÃVꢇi˜ŽÌՈ̍i  
>vÊÌiÊÏՈÌi˜°  
 ¿>««ÕÞiâÊ«>ÃÊÌÀœ«ÊvœÀÌ°  
/œÕÀ˜iâʏiÊVœÕÛiÀViÊ«œÕÀÊviÀ“iÀÊ  
iÊLiVÊÛiÀÃiÕÀ°  
 œÊ«ÀiÈœ˜iÊVœ˜ÊvÕiÀâ>°  
ꢀˆÀiʏ>ÊÌ>«>Ê«>À>ÊViÀÀ>ÀÊiÊ«ˆVœÊ`iÊ  
ÛiÀ̈`œ°  
ÀÕ}ÊŽÕ˜Ê}ÀœÛ“>iÌÊŽ>vvi°  
ꢈÀiꢇi˜Ê-ˆiÊ`i˜ÊꢈiVŽi]ÊÕ“Ê`i˜  
ꢃÕÃ}ÕÃÃÊâÕÊÃVꢇˆiÃÃi˜°  
1̈ˆââ>ÀiÊÃœ>“i˜ÌiÊV>vvmÊ“>Vˆ˜>Ìœ  
}ÀœÃÃœ°  
 ¿ṎˆÃiâʵÕiÊ`ÕÊV>vjÊ“œÕÕÊ  
}ÀœÃÈmÀi“i˜Ì°  
ꢀiLÀÕˆŽÊ>ii˜Ê}ÀœvÊ}i“>i˜ÊŽœvvˆi°  
1ÃiÊÃœ>“i˜ÌiÊV>vjÊ“œˆ`œÊ}ÀÕiÃœ°  
6iÀÜi˜`i˜Ê-ˆiʘÕÀÊ}Àœ  
}i“>ꢇi˜i˜Êꢋ>vvii°  
 

Billion Electric Company Network Router BIPAC 5102G User Manual
Bionaire Humidifier BWM8305 User Manual
Black Box Network Router DB25 User Manual
Black Decker Sander 582268 01 User Manual
Breville Convection Oven BOV500 User Manual
Brookstone Watch 618009 User Manual
Carrier Air Conditioner 50ZPA User Manual
Casio Clock MA0611 EC User Manual
Casio Webcam EX TR350 User Manual
Chicago Electric Welder 94056 User Manual